Chiptuning od 1.6.2017 se mění

Od 1. 6. 2017 začne platit novela zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Tato novela přináší mimo jiné i řadu změn, které se týkají chiptuningu. Zavádí například vysoké pokuty až 500.000 Kč pro tuningové firmy a 50.000 Kč pro provozovatele vozidel. V našem článku přinášíme kompletní přehled.

Co musí splnit tuningové firmy

dekra-schvalovaci-proces-sm.jpgOd 1. června je povoleno provádět úpravy zvýšení výkonu motoru pro běžný provoz pouze se svolením ministerstva dopravy. Společnost, která chce provádět úpravy legálně, musí projít homologačním procesem a prokázat, že její úpravy po navýšení výkonu splňují emisní limity a nepřekračují dovolenou hladinu hluku.

Tímto homologačním procesem jsme úspěšně prošli na státem pověřené zkušebně společnosti Dekra CZ a.s. a všechna testovaná vozidla splnila podmínky homologace.

Aktuálně již čekáme pouze na potvrzení schvalovacího procesu ze strany ministerstva dopravy, ke kterému by mělo dojít v nejbližší době. Úspěšně jsme provedli zkoušky na vozidlech kategorií M1 a N1 v emisních třídách Euro 3 až Euro 6 s motory zážehovými i vznětovými, s přeplňováním i bez.

Samotná úprava pak musí probíhat dle stanoveného jednotného postupu, který dodržujeme již od konce roku 2015, který zahrnuje:

  • podrobnou diagnostiku motoru, zejména vyhodnocení emisně relevantních závad
  • měření výkonu na kalibrované válcové zkušebně před a po úpravě
  • měření emisí kalibrovaným opacimetrem, popř. infraanalyzátorem výfukových plynů, schváleným MDČR, v rozsahu SME
  • pro přímý zápis do TP výkon motoru nesmí přesáhnout tovární hodnoty o více jak 20 % (točivý moment není omezen)

Protože v tomto režimu provádíme úpravy již od roku 2015, zákazníci si mohou být jisti, že naše úpravy plně odpovídají podmínkám provozu vozidel na pozemních komunikacích. Samotná úprava by pak měla být zakončena zápisem výkonu do technického průkazu a vylepením homologačního štítku. Tyto úkony budeme schopni nabídnout ihned po obdržení konečného vyjádření z ministerstva dopravy, které očekáváme v řádu dnů, maximálně týdnů.

Tuningové firmy bez schválení MDČR


MDCR-schvalovani-sm.jpgPro tuningové firmy, které nezažádali včas o schválení a neprošli nebo nedokázali projít homologačním procesem, nastanou těžké časy. Novela zákona totiž nařizuje zřetelně informovat zákazníka, že úprava není homologovaná a nesmí být provozována na pozemních komunikacích. A to nejen před úpravou samotnou, ale ve všech propagačních materiálech, např. v letácích, na internetových stránkách atd.

Aby bylo prokazatelné, že o této skutečnosti byl zákazník informován, je nutné nechat si podepsat tištěný souhlas provozovatele vozidla s tím, že se jedná o neschválenou úpravu a tento souhlas dále archivovat (celé znění zákona na konci článku)

Pro mnoho majitelů vozidel jistě nebude příjemné, že takový podepsaný souhlas někde existuje. Podle zákona je totiž možné za provoz vozidla s neschválenou úpravou udělit pokutu až 50.000,- Protože naše úpravy prošli schvalovacím řízením, našich zákazníků se tato povinnost týkat nebude. 

Je nelegální úprava zjistitelná?

Je pravdou, že zjistit přítomnost nelegální úpravy, není zatím příliš snadné. Snahou ministerstva dopravy je do budoucna odhalovat nelegální úpravy pomocí CVN kódů. To jsou kontrolní součty softwaru, které lze načíst jakoukoli diagnostikou u vozidel podporující normu EOBD. Od loňského roku se proto začali na STK načítat CVN kódy jednotlivých vozidel během procesu měření emisí.

Zatím ale nedošlo ke shodě mezi ministerstvem a jednotlivými automobilkami, které musí dodat databáze CVN kódů pro schválené homologované softwary, aby bylo možné tyto kódy porovnávat a nelegální úpravu odhalit. Kdy k tomuto kroku dojde, není zatím jasné. 

Co s již upravenými auty?

skoda-kodiaq-homologace.jpgVozidla, která mají úpravu provedenu před platností novely, spadají bez dodatečného schválení také do kategorie nelegálních úprav. Pokud však neexistuje podepsaný souhlas s neschválenou úpravou a CVN kódy zatím není s čím porovnat, nehrozí aktuálně příliš velké riziko odhalení a tím i udělení pokuty.

Není však dobré na tuto situaci spoléhat. Doporučujeme provést schválení a zapsání úpravy do technického průkazu co nejdříve. Kapacitně jsme samozřejmě omezeni a nebude v našich silách vyřídit stovky nebo tisíce schválení najednou, pokud se metodiku měření emisí a CVN kódů jednoho dne podaří dotáhnout do konce.

Pro naše zákazníky, kteří si u nás v minulosti nechali provést úpravu zvýšení výkonu, nabízíme dodatečné schválení a zapsání do technického průkazu. Součástí bude přeměření výkonu a změření emisí. Zákazníci však za tyto úkony nebudou platit znovu, doplatí pouze poplatek za zapsání úpravy do technického průkazu. Pro majitele vozidel, kteří mají provedenu úpravu jinde, jsme schopni provést přeúpravu tak, aby splňovala všechny náležitosti zákona. Tito zákazníci však již hradí plnou cenu úpravy.

Kolik bude stát zápis do technického průkazu?

Od 1. 6. 2017 dojde ke kompletní změně ceníků našich služeb. Nabídneme několik typů úpravy, tak abychom vyhověli všem typům zákazníků. Naše nabídka bude zahrnovat jak úpravy se zápisem, tak i bez zápisu do TP. Zároveň poskytneme nabídku pro nové vozy v záruce, která bude kromě zápisu do TP zahrnovat také převzetí záruky výrobce.

Veškeré informace o cenách a detailní možnosti úprav poskytneme do konce května.

Citace zákona

Novela zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, s platností od 1. 6. 2017, přesně definuje podmínky takto:

§ 37 odstavec 2

“Před provedením změny na silničním vozidle, která bude mít za následek jeho technikou nezpůsobilost k provozu na pozemních komunikacích, je právnická nebo fyzická podnikající osoba provádějící změnu povinna písemně upozornit provozovatele vozidla na tuto skutečnost. Je-li provedení takovéto změny nabízeno veřejně, musí tato nabídka obsahovat zřetelné upozornění, že provedení změny bude mít za následek technickou nezpůsobilost silničního vozidla k provozu.”

§ 83a odstavec 1, písmeno m)

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 37 odst. 2 písemně neupozorní provozovatele vozidla na skutečnost, že změna provedená na vozidle bude mít za následek jeho technickou nezpůsobilost k provozu. Za takový správní delikt je možné udělit pokutu ve výši až 500.000,- Kč.

§ 83 odstavec 1, písmeno i)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. a) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu. Za takový přestupek lze udělit pokutu až 50.000,- Kč.